مطالب توسط adminEnt

شرایط شرکت در مناقصه قطع ،تبدیل و حمل پروانه قطع جنگلی

موضوع مناقصه عبارت است از: قطع، تبدیل و حمل چوب آلات به حجم کل تقریبی 4800 متر مکعب به میزان تقریبی حدود 2000 تن ( 10% کاهش و افزایش ) از گونه‌های درختان سوزنی برگ سوخته فاز اول و دوم قطعهB101 دو فقره پروانه قطع شماره 5505 مورخه 8/3/98 و 6246 مورخه 19/3/98 واقع در […]

آگهی مزایده فروش پروانه قطع جنگلی

شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش مقطوعات جنگلی در عرصه قطعات 102، 201، 202 و کریم ایشان طرح جنگلکاری شده واقع در شهرستان مراوه‌تپه(طرح عرب داغ و بخش گلی داغ)، به مقدار72500 اصله و به حجم تقریبی 4700 متر مکعب از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط و مورد […]